Dopravní stavby

Monolitické mosty betonované na pevné skruži

Tradiční technologie používaná především u mostů malých a středních rozpětí, obvykle s menším počtem polí. SMP má k dispozici jednak systém pomocných podpěrných konstrukcí tvořených montovanými podporami typu PAINER, PIŽMO. Další konstrukce používané u SMP jsou v kombinaci s ocelovými válcovanými nebo svařovanými nosníky výšky  až 1 m, a v neposlední řadě se využívají moderní lehké podpěrné prostorové systémy. Tato technologie byla u SMP modifikována, a pro mosty o více polích se používá v kombinaci pevné skruže a pojízdného bednění. Tato modifikace z technických, časových a ve výsledku i ekonomických efektů dále rozšiřuje možnosti využití této technologie.

Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži

Tato metoda díky nízkým nárokům na materiál, potřebnou mechanizaci a pracnost společně s vhodným projektovým řešením vlastní nosné konstrukce mostu umožňuje dosažení nejmenší ceny na metr čtvereční u mostů o více polích rozpětí 40 až 45 m. Přitom je možné dosáhnout rychlosti výstavby nosné konstrukce až 5 bm denně. Efektivita technologie stoupá s počtem polí, a proto je zvláště vhodná pro dlouhé údolní estakády s výškou nad terénem do 20-ti metrů. Typickým příčným řezem mostu pro tuto technologii je dvoutrám (P průřez).

Monolitické mosty letmo betonované

Tato technologie je vhodná pro mosty středních a větších rozpětí, čemuž v našich podmínkách odpovídají mosty s rozpětím 100 až 150 m. Princip metody spočívá v betonáži jednotlivých monolitických dílů (lamel) symetricky konzolovitě na obě strany od pilíře. Přitom se používá tzv. betonážního vozíku, to je pomocné konstrukce, která je zakotvená k již hotové části nosné konstrukce mostu a podepírá bednění pro nově betonovanou část. Po připnutí této nové lamely předpínacími kabely k předchozímu postupu, se betonážní vozík přesune do polohy pro betonáž následujícího cyklu. Poslední lamela spojuje konce konzol nosné konstrukce na sousedních pilířích. Výhodami technologie je, že nijak neomezuje prostor na terénu mezi pilíři, umožňuje volné vedení trasy na mostě a je vhodná i pro mosty budované ve značné výšce.

Monolitické mosty postupně vysouvané

Tato technologie je vhodná pro budování betonových mostů do rozpětí cca 50 m (u ocelových mostů to může být i několikrát víc). Nosná konstrukce je betonována po jednotlivých dílech (taktech) v pevné výrobně umístěné zpravidla za jednou z mostních opěr. Po vybetonování a předepnutí nové lamely se pomocí hydraulických válců nosná konstrukce o délku této lamely vysune nad přemosťovanou překážku po speciální vysouvací dráze vytvořené na hlavách mezilehlých pilířů. Po vysunutí konstrukce do konečné polohy se tato osadí na definitivní ložiska. Výhodami této technologie jsou její nízká cena (která je částečně vyvážena vyšší spotřebou materiálu vlastní nosné konstrukce mostu), rychlost, vhodnost při vysoké výšce mostu nad terénem a soustředění technologických procesů na jedno místo (je tak možno např. omezit vliv povětrnostních podmínek zakrytím tohoto pracoviště). Omezeními pro tuto technologii je půdorysné i výškové vedení trasy na mostě.

Montované předpjaté mosty

Segmentová technologie SMP CZ a.s. je rychlou a ekonomickou metodou stavby dlouhých viaduktů. Byla vybavena originálním zařízením francouzské firmy Freyssinet International kolem roku 1980 a postavilo se s ní již několik desítek mostů. Patří i v zahraničí do oboru vyspělých technologií, je používána převážně pro dlouhé mosty a je zvládnuta nevelkým počtem specializovaných firem, hlavně z Francie a USA. Princip spočívá v prefabrikaci betonových prvků komorového průřezu (segmentů) z betonu vysoké kvality a jejich letmé montáži na stavbě, nezávisle na terénu pod mostem. Používá se pro dlouhé mosty s rozpětím polí do 60 m a šířky nosné konstrukce do 15,5 m (bez říms). Výška nosné konstrukce je v celém průběhu konstantní a může být 2,35 m, 2,65 m nebo 3,00 m. Nejčastější je výška 3,00 m, pro kterou platí horní hranice rozpětí vnitřních polí 50 – 60 m. Podélný ani příčný sklon komunikace nemá být větší než 6 %, poloměr zakřivení nemá být menší než 350 m.

Další technologií jsou mosty montované z podélných prvků-nosníků. Výhoda je rychlost výstavby touto technologií.

Zavěšené a visuté mosty

Tato technologie je používána pro mosty velkých rozpětí a dále pro menší rozpětí a v případech nutnosti dosažení minimální stavební výšky (vzdálenost nivelety a spodního okraje nosné konstrukce). Vlastní předpjatá betonová konstrukce bývá budována některou z metod pro monolitické mosty. Navíc jsou však stavěny pylony, které podporují nosnou konstrukci prostřednictvím speciálních lan. Jejich uspořádáním může vzniknout buď most zavěšený (nosná lana z pylonu jsou kotvena přímo do nosné konstrukce), nebo visutý (nosná lana jsou napnuta mezi pylony a nosná konstrukce je podporována závěsy připojenými k nosným lanům). Hlavní výhodou této technologie je možnost překlenutí velkých rozpětí. Nezanedbatelným znakem technologie je její architektonický vzhled.

Opravy a rekonstrukce mostů

V současné době nejčastěji opravovanými mosty jsou ty, které byly postaveny od šedesátých do osmdesátých let minulého století. Vesměs se jedná o objekty s nosnou konstrukcí z prefabrikovaných tyčových prvků typu KA nebo I. Tyto mosty vykazují jak vady vzniklé v důsledku špatně fungujících detailů, malého krytí výztuže i kvality použitého betonu. Kromě toho takové mosty nevyhovují ani z hlediska požadavků současných norem na zatížitelnost. Z toho vyplývá rozsah a způsob jejich rekonstrukce a oprav. Jedná se většinou o kompletní výměnu vozovkových souvrství včetně izolace, mostního příslušenství, posílení nosné konstrukce spřaženou deskou a někdy i výměnu  ložisek. Vždy je součástí těchto prací sanace povrchu betonových konstrukcí. U rekonstrukcí jsou většinou měněny celé nosné konstrukce mostů a spodní stavby jsou buď sanovány, nebo znovu postaveny. Z výše uvedeného plyne i použití technologií. Kromě speciálních technologií jako jsou bourací práce, sanace a zvedání mostních konstrukcí, to jsou klasické práce spojené s výstavbou nových mostů. Pro zvedání nosných konstrukcí při opravách se s výhodou využívají stejné podpěrné konstrukce jako při výstavbě skruží pro nové betonové mosty.

Spřažené ocelobetonové mosty

Výhody spřažených konstrukcí jsou krátká doba výstavby, samonosnost ocelové části před betonáží – snadná montáž, použití spřažené bet. desky zvyšuje tuhost a snižuje spotřebu oceli, nižší stavební výška, nižší hmotnost oproti betonovým konstrukcím, vyšší trvanlivost, zvýšení požární odolnosti, zajištění stability a tuhosti ocel. průřezů, redukce příčného ztužení a nižší cena.