Ústřední čistírna odpadních vod – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ACK, Praha

Informace o projektu

Lapák štěrku se shybkovou komorou a jeřábovou dráhou je objekt na stávající kanalizační stoce „ACK“, který se nachází na levém břehu plavebního kanálu řeky Vltavy mimo Císařský ostrov, kde se nachází Ústřední čistírna odpadních vod. Ze shybkové komory vedou tři samostatná ramena kanalizační shybky pod plavebním kanálem, která jsou zaústěna na Císařském ostrově v čerpací stanici horního horizontu.

Stavební práce rekonstruovaného objektu lapáku štěrku probíhaly přímo na stávajícím objektu za jeho provozu. Stávající podzemní objekt lapáku štěrku se shybkovou komorou, se společně s nadzemní jeřábovou drahou a nadzemním zděným přístavkem stáčecího místa nacházejí na ploše o rozloze cca 221 m2.
Předmětem realizace díla byla celková sanace železobetonové konstrukce podzemní i nadzemní části objektu lapáku štěrku a shybkové komory, výměna stávajících zkorodovaných stavidlových uzávěrů včetně rámů a pohonů, výměna zámečnických konstrukcí, protikorozní ochrana jeřábové dráhy a dráhy pro kladkostroj a provedení elektroinstalací včetně rozváděcí skříně.

Další reference

ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

Stavba se nachází na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově v prostoru budovy pro odvodnění kalu a jejím přilehlém okolí. Účelem stavby je zkapacitnění a zkvalitnění provozu odvodnění a nakládky kalu. Předmětem realizace díla je tedy výměna dvou odvodňovacích...

Zobrazit detail reference
ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Předmětem realizace je likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

Zobrazit detail reference
Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Zobrazit všechny reference