Úpravna vody – doplnění technologie, Plav

Informace o projektu

Úpravna vody Plav se nachází v Jihočeském kraji, cca 5 km jižně od Českých Budějovic. Tato úpravna je hlavní úpravnou vody Vodárenské soustavy Jižní Čechy a zajišťuje zásobu pitné vody pro přibližně 400 tisíc obyvatel. Výstavba úpravny probíhala v 70. letech minulého století a v roce 1982 byla uvedena do provozu.

Stavba byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR.

Zhotovitel: Sdružení Úpravna vody Plav ve složení:

SMP CZ – vedoucí účastník sdružení – 49 % (stavební část) Královopolská RIA – účastník sdružení – 27 % (technologická část)Mota Engil Central Europe Czech Republic – účastní sdružení – 24 % (stavební část)

Stavba Úpravny vody Plav – doplnění technologie by se dala rozdělit do tří hlavních objektů:

Usazovací nádrže, stávající písková filtrace a nová filtrace granulovaného uhlí. Dále související objekty čerpací stanice a vodojem Včelná (mimo areál úpravny).

Usazovací nádrže

V objektu usazovací nádrže probíhaly práce na sanacích betonových povrchů a to na 13 nádržích, dále na přítokovém a odtokovém žlabu, armaturním kanálu, spojovacích chodbách a nádrži rychlomísení. Sanace proběhla, také na vnitřní části potrubí DN 1400 v úseku cca 40 m. Součástí prací na tomto objektu byly práce technologické, které spočívali v demontáži stávajícího vystrojení a montáži nového zařízení. Ve 13 usazovacích nádržích byly namontovány odsávací vozíky s pojezdem pro odsávání kalu a výměna nátokových šoupat DN 800. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že není možné provést sanaci stropu v budově přelivné hrany a z tohoto důvodu došlo k výměně stávajícího žebírkového stropu za nový strop sendvičového systému Kingspan. Další případ, kdy v průběhu stavby nastala změna, byla nutnost zachování provozu usazovací nádrže a tak bylo navrženo provizorní propojení, které spočívalo v provedení cca 250 m ocelového potrubí DN 1000 s cementovou výstelkou a související technologická zařízení. Dále byly provedeny práce na nátěrech schodišť, rekonstrukce dešťových svodů, výměna dveří a vrat.

Stávající písková filtrace

Na tomto objektu se prováděli pouze práce stavební části a to zejména sanace 10 filtrů, kde bylo nutné vyjmout stávající pískovou náplň, odsekat původní obklad a následně provést sanaci těchto filtrů včetně meziden. Po sanaci byly provedeny nové obklady a následovala výměna filtračních trysek. Práce na výměně filtračních trysek, které byly původní, a nebylo možné je téměř bez poškození vymontovat nám natolik zkomplikovali postup prací, že jsme na tomto objektu počítali každý den, abychom splnili konečný termín stavby. Po výměně trysek ještě následoval násyp filtračního písku a to v poměru 50%nového a 50%původního.

Nová filtrace granulovaného uhlí

V bývalých prostorách reakčních nádrží budovy ozonizace byly vybetonovány nové železobetonové filtry včetně meziden. Tyto filtry slouží jako třetí stupeň separace. Byly vystrojeny drenážním systémem, přítokovými a odtokovými nerezovými žlaby. Poté proběhl násyp granulovaného uhlí. Filtry jsou zakryty obloukovým zastřešením a kolem filtrů bylo namontováno nové zábradlí. Pro odvlhčení tohoto objektu byla dodána nová vzduchotechnika včetně rozvodů. V souvislosti s výstavbou nových filtrů GAU proběhly technologické práce na novém propojení potrubí mezi tímto objektem a objektem čerpací stanice (ČS) a také vodojemem Včelná. V objektu čerpací stanice bylo nutné také provést výměnu 3 čerpadel.

Další reference

Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

Stavba je navržena jako intenzifikace stávajících zařízení čistírny odpadních vod Lázně Kynžvart s dostavbou dosazovací nádrže, chemického hospodářství, modernizovaným hrubým předčištěním a biologickou částí.ČOV Lázně Kynžvart je zařízení pro úpravu odpadních vod před jejich vypouštěním do vod...

Zobrazit detail reference
Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

Rekonstrukce a modernizace vodního díla, České Kopisty

Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo České Kopisty bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění stavby, financované z peněz Rakouska-Uherska a království Českého, zajišťovala Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce a modernizace vodního díla, České Kopisty

Zobrazit všechny reference