Úpravna důlních vod Emerán

Informace o projektu

Stavba „Zkapacitnění ÚDV – Emerán“

Jednalo se o stavbu nové úpravny důlní vody a rekonstrukci technologie úpravy důlní vody ve stávající úpravně důlních vod v areálu Severočeských dolů a.s. – dolu Bílina.

Celá stavba byla rozdělena do tří základních částí, kterou představují:

1. Stavební objekty

Patří sem zejména SO 101 – HTÚ a SO 102 – Demolice stávající panelové plochy. Zde se jedná o objekty, kterými byla stavba zahájena. Dále sem patří objekty SO 105 – Technologický objekt, který je řídícím centrem původní i nově budované úpravny důlních vod lomu Bílina. Dalšími stavebními objekty byly nově budované vyrovnávací a usazovací nádrže SO 107, SO 108 a SO 112 a sanace stávajících usazovacích nádrží SO 111. Pro zajištění komunikace nevyčištěných důlních vod staré a nově budované technologie byly realizovány tyto objekty SO 103 a SO 104 – rozdělovací objekty, SO 109.2 výpustný objekt nádrže Bučilka, SO 110 Deponie kalů, SO 113 Sanace původních kalových polí (lagun).
Samostatnou částí výstavby nově budované úpravny důlních vod byla výstavba Nové vyrovnávací nádrže (SO 115). Tento objekt je rozdělen na tři části, kterými jsou DSO 115.1 Vyrovnávací nádrž, DSO-115.3 nátok do nové vyrovnávací nádrže a DSO 115.4 přeložka části potrubí z nádrže Bučilka.

2. Inženýrské objekty

Společně s realizací objektu SO 102 byly provedeny demontáže inženýrských objektů, a to IO 402 Demontáž stávajícího vedení pro DPD, IO 403 Demontáž stávajícího kabelu 6 kV (tato likvidace proběhla v součinnosti s provozem SD, a. s.) a IO 404 Demontáž stávajícího venkovního osvětlení. Zbývající inženýrské objekty byly tyto :, IO 115 Průlezný a průchozí kanál, IO 301 Nátok důlních vod do usazovacích nádrží pro NL vody, IO 302 výtlak kalů na kalové pole, IO 303 Obtokové potrubí do ČS Emerán, IO 304 Rozvody vod s obsahem Mn, IO 305 Rozvod vyčištěných vod, IO 306 Přípojka pitné vody, IO 307 Čerpání vody pro zkrápění, IO 308 – Dešťová kanalizace, IO 314 Přípojka labské (užitkové) vody, IO 401 Přípojka „vn“, IO 501 Přípojka tepla (horkovodZ části inženýrských objektů zbývá dokončit IO 116 Komunikace a zpevněné plochy, IO 406 Venkovní osvětlení.

3. Provozní soubory

Jedná se o soubory vedoucí k zprovoznění a oživení celé technologie úpravy důlních vod.
Zejména se jedná o rozvody kabelových vedení (silových a řídících částí jednotlivých technologických částí i celků), potrubních rozvodů u technologie úpravy vod a ASŘTP.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

Revitalizace Panské zahrady - vytvoření klidové zóny, Praha - Dubeč

Stavba „Revitalizace Panské zahrady“ – 1. Etapa je situována na východním okraji zastavěného území městské části Praha – Dubeč v okolí údolní nivy Říčanského potoka. V rámci zakázky jsme provedli revitalizaci stávajícího zanedbaného území na přírodní park, které slouží pro návštěvníky a obyvatele...

Zobrazit detail reference
Revitalizace Panské zahrady - vytvoření klidové zóny, Praha - Dubeč

Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Stavba byla financována EU prostřednictvím OPŘP (85 %), rozpočtem ČR (5 %) a příspěvkem investora (DIAMO, s. p.) ve výši 10 %. Celková plocha území ohroženého skládkou NO 4,57 ha Kubatura likvidovaných staveb 1 461 m3 Plocha sanačního zásahu 20 490 m2 Celkové množství odvezených odpadů a...

Zobrazit detail reference
Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Zobrazit všechny reference