Sportovní přístav, Hluboká nad Vltavou

Informace o projektu

Přístav Hluboká nad Vltavou je majetkem státu, jeho provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR a jeho provoz zajišťuje pověřený správce.

Přístav je umístěn v horní vodě jezu Hluboká nad Vltavou na levém břehu Vltavy v ř. km 229,120 v katastru města Hluboká nad Vltavou a má status veřejného přístavu dle zákona č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Uživateli přístavu jsou provozovatelé plavidel a ostatních dopravních oborů, kteří užívají přístavu se souhlasem provozovatele přístavu a provozovatelé plavidel ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, resp. ostatních příslušných právních předpisů.

Vodní část přístavu:

Vodní část sportovního přístavu tvoří hladina chráněného přístavního bazénu, který je vymezen břehovým svahem. V přístavním bazénu je k dispozici 73 stání pro malá plavidla do délky 9 m a 12 m. (ev. 72 stání pro malá plavidla + 1 osobní loď o max. rozměrech 5,5 x 26,5 m) a jedno stání pro osobní loď o max. rozměrech 5,6 x 44 m.

Stání osobních lodí na řece se řídí samostatným provozním řádem, který je vyvěšen v prostoru stání.                

Pozemní část přístavu:

Pozemní část přístavu tvoří přístavní molo – nábřeží, přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel, rampa pro zavážení plavidel, vjezdový objekt, zdvižná lávka, stání osobních lodí v přístavu a budova kapitanátu.

Přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Kapacita parkoviště je 47 osobních automobilů, z toho 3 parkovací místa jsou vyhrazena pro tělesně postižené občany. Komunikace pro provoz parkoviště jsou široké 6,00m a 5,75m. Maximální dopravní zatížení komunikací je do 48 t a parkoviště do 27 t.

Tato část zahrnující plochu hladiny o ploše cca 1,5 ha obsahuje kromě vjezdové části hlavně samotný přístavní bazén. Bazén přístavu bude propojen s jezovou zdrží Hluboká nad Vltavou, s možným pohybem hladiny +/-0,3 m kolem kóty hydrostatické hladiny 371,75 m n.m. a bude maximálně kopírovat stávající vodní plochu.

V přístavním prostoru bude zajištěna plavební hloubka 1,8 m pod minimální hladinou ve zdrži jezu.

Údaje o projektovaných kapacitách:

maximální provozní hladina  372,05 m n.m.
minimální provozní hladina   371,45 m n.m.
kóta dna                                369,65 m n.m.
podjezdná výška pod mostem ve sklopené poloze  2,60 m
podjezdná výška pod mostem ve zdvižené poloze  5,25 m 

Další reference

Vodní dílo Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod

Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávajícího vodního díla na řece Klabavě v obci Klabava, Plzeňský kraj. Investorem je Povodí Vltavy, s.p. Zhotovitelem je SMP – divize 5 ve sdružení s ECS a.s, přičemž SMP je leaderem sdružení. Potřeba stavby byla vyvolána nutností zlepšit retenční...

Zobrazit detail reference
Vodní dílo Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod

Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička, Příbram

Stavba je navržena jako kompletní stavební (SMP CZ) a technologickou (KUNST) rekonstrukci. Vše se nachází v jedné provozní budově a nejzásadnější je rozšíření z jednostupňové linky na linku dvoustupňovou – vložením flotace a flokulace do prvního pískového filtru. Úpravna vody Hvězdička je...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička, Příbram

Zobrazit všechny reference