Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

Informace o projektu

„Zatopení zbytkové jámy lomu Medard – Libík, 2. stavba - Opevnění břehové linie a terénní úpravy“

Lom Medard – Libík jako součást Sokolovské uhelné, a. s., se nachází západně od města Sokolova a sousedí s obcemi Svatava, Habartov, Bukovany a Citice. Účelem sanačních prací na lomu Medard – Libík je především zabezpečení trvalé stability svahů budoucího jezera zbytkové jámy lomu, což znamená úpravu svahů vnitřní výsypky a porubní fronty do sklonů odpovídajících příslušným stabilitním výpočtům. Po jeho napuštění a stabilizaci výsledné kvality vody vznikne jezero o celkové ploše 417 hektarů a cca 120 miliony m3 vody s mnohostranným využitím.

V rámci provádění prací byly realizovány:

Terénní úpravy svahů

Jsou svým účelem zaměřeny na zabezpečení trvalé stability svahů budoucího jezera. Svahy v jednotlivých profilech jsou nad i pod budoucí hladinou v převážné míře stabilizovány úpravou jejich sklonu formou odřezů s terénními úpravami s převedením stávajících koryt povrchových vod přes oblast břehové linie.

Opevnění břehové linie

Jako protiabrazní opatření je všeobecně realizováno opevnění svahů z lomového kamene vrstvy tl. 500 mm, založeným částečně ve výkopu a na geotextilii. Pohoz svahu je opřen do patky z lomového kamene váhy cca 200 kg. Prostor pod budoucí hladinou je opevněn hydroosevem s překrytím geotextilií Envirofelt.

Parametry díla:

Základní

Kóta provozní hladiny

400,00 m n.m.

Kóta maximální hladiny 

400,3  m n.m.

Max. hloubka

   50 m

Plocha hladiny jezera

416,88 ha

Objem vody

119 850 768 m3


Realizované objemy prací: 

Zemní práce

1 528 000 m3

Vodorovné přemístění zemin

1 623 000 m3

Hutněné násypy a zemní tělesa

   196 000 m3

Plošné úpravy terénu

    887 000 m2

Geomříže a geotextilie zemních těles a opevnění

    534 000 m2

Založení trávníku hydroosevem

    367 000 m2

Kamenné pohozy a ostatní konstrukce opevnění

   100 000 m3

Komunikace

     52 000 m2

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

obchodní ředitel

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Stavba byla financována EU prostřednictvím OPŘP (85 %), rozpočtem ČR (5 %) a příspěvkem investora (DIAMO, s. p.) ve výši 10 %. Celková plocha území ohroženého skládkou NO 4,57 ha Kubatura likvidovaných staveb 1 461 m3 Plocha sanačního zásahu 20 490 m2 Celkové množství odvezených odpadů a...

Zobrazit detail reference
Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Revitalizace Panské zahrady - vytvoření klidové zóny, Praha - Dubeč

Stavba „Revitalizace Panské zahrady“ – 1. Etapa je situována na východním okraji zastavěného území městské části Praha – Dubeč v okolí údolní nivy Říčanského potoka. V rámci zakázky jsme provedli revitalizaci stávajícího zanedbaného území na přírodní park, které slouží pro návštěvníky a obyvatele...

Zobrazit detail reference
Revitalizace Panské zahrady - vytvoření klidové zóny, Praha - Dubeč

Zobrazit všechny reference