Revitalizace Panské zahrady - vytvoření klidové zóny, Praha - Dubeč

Informace o projektu

Stavba „Revitalizace Panské zahrady“ – 1. Etapa je situována na východním okraji zastavěného území městské části Praha – Dubeč v okolí údolní nivy Říčanského potoka. V rámci zakázky jsme provedli revitalizaci stávajícího zanedbaného území na přírodní park, které slouží pro návštěvníky a obyvatele Dubče a nedalekého domova s pečovatelskou službou. 1. etapa parku zaujímá rozlohu přibližně 2,4 ha. Centrální část parku tvoří údolní niva Říčanského potoka. V parku byly zřízeny atraktivní zelené plochy, které jsou doplněny o lavičky, informační tabule a ostatní mobiliář parku. V parku se také setkáme s mnoha architektonickými prvky, které dotváří zákoutí, či vyhlídky se solitérně vysazenými dřevinami. Jedním z nejvýznamnějších prvků parku je malé bludiště s vyvýšenou rozhlednou.


V době zahájení výstavby byla zájmová oblast s výjimkou okolí přilehlého barokního špýcharu a budoucího ostrůvku ve značně zpustlém stavu. Práce na výstavbě byly zahájeny 8.12.2009 přípravou území a byly dokončeny 30.8.2011. Příprava území spočívala v odstranění keřových porostů, probírky porostů a kácení dřevin a stromů. Současně s přípravou území byly zahájeny práce na HTÚ (modelace terénu). Byly realizovány vodohospodářské objekty, které obsahovaly úpravu a vyčištění stávajícího koryta Říčanského potoka, opravu stávajícího náhonu, zřízení malé vodní plochy s mokřadem a vybudování stavítkových objektů a brodu. V rámci stavby byly přes Říčanský potok vybudovány dva monolitické železobetonové pojezdové mostky a dva mostky dřevěné pro pěší s dřevěným zábradlím. Dále byla provedena přeložka stávajícího kabelu Telefónica O2, demontáž stávajícího nadzemního vedení VN a jeho přeložka včetně nové trafostanice, nové veřejné osvětlení, rozsáhlé sadové úpravy, které obsahují založení trávníků, pastvin a luk, výsadbu stromů, keřů a rostlin, vysazení vodních rostlin, v habrovém bludišti je umístěna vyhlídka a v samém závěru byly osazeny prvky drobné architektury (infotabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše). Partner ve sdružení současně s námi budoval po provedení HTÚ čtyři opěrné monolitické železobetonové zdi obložené obkladovým pískovcovým kamenem, sloužící pro zajištění nově modelovaného terénu, pojezdové komunikace i komunikace pro pěší s povrchem z mechanicky zhutněného kameniva, které jsou napojeny na místní komunikaci a parkoviště s kapacitou 56 stání pro osobní vozidla. V parku byl dále vybudován amfiteátr tvořený amfiteátrově uspořádanými pískovcovými kamennými stupni a schody na vyhlídku, které jsou též z pískovcových kamenných stupňů.


Vybudováním parku v nevyužívané lokalitě na hranici intravilánu obce, které jsou dnes velkým trendem v celé Evropě, je umožněno našim spoluobčanům trávit volný čas aktivním odpočinkem a zároveň poslouží ke zviditelnění naší společnosti v této oblasti.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

„Zatopení zbytkové jámy lomu Medard – Libík, 2. stavba - Opevnění břehové linie a terénní úpravy“ Lom Medard – Libík jako součást Sokolovské uhelné, a. s., se nachází západně od města Sokolova a sousedí s obcemi Svatava, Habartov, Bukovany a Citice. Účelem sanačních prací na lomu Medard – Libík...

Zobrazit detail reference
Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Stavba byla financována EU prostřednictvím OPŘP (85 %), rozpočtem ČR (5 %) a příspěvkem investora (DIAMO, s. p.) ve výši 10 %. Celková plocha území ohroženého skládkou NO 4,57 ha Kubatura likvidovaných staveb 1 461 m3 Plocha sanačního zásahu 20 490 m2 Celkové množství odvezených odpadů a...

Zobrazit detail reference
Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Zobrazit všechny reference