Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Informace o projektu

Stávající betonová nosná konstrukce mostu přes Čertovku v Praze 1, v sousedství pilíře Karlova mostu, mezi ulicemi U Lužického semináře a Na Kampě,  byla ve velmi špatném stavu. Na základě diagnostického průzkumu byla proto část mostu zbourána a nahrazena novou železobetonovou trámovou konstrukcí stejných rozměrů a vzhledu tak, aby nebyla narušena významná turistická lokalita.  

Spodní stavba s výjimkou její horní části (úložných prahů) zůstala zachována. Demolice a výstavba nové nosné konstrukce  se uskutečnila ve dvou etapách. Stavební práce probíhaly za vyloučeného automobilového a omezeného pěšího provozu. Pro chodce byl vymezen pruh šíře 1,5 m v první etapě a 2,0 m ve druhé etapě rekonstrukce mostu. Před zahájením demolice první  části nosné konstrukce musely být  provizorně přeloženy inženýrské sítě ( kabely vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení, vodovodních potrubí DN 200 a DN 500, kanalizace, plynu, telefonních sítí), které byly uloženy do kabelovodu na nosné konstrukci návodní poloviny mostu. Další práce pokračovaly ve dvou  časově i prostorově na sebe navazujících etapách rekonstrukce mostu.

První etapa rekonstrukce

Během první etapy byla odstraněna část povodní nosné konstrukce mostu  a byla do dna Čertovky zapuštěna betonová montovaná  skruž, která chránila koryto řeky před znečištěním a zároveň byla využita jak pro demolici, tak k výstavbě nové nosné konstrukce mostu. Bourání nosné konstrukce v obou etapách předcházelo odstranění vozovky, chodníků, obrubníků a zábradlí. Dlažby vozovky a chodníků byly rozebrány a uschovány u zhotovitele pro zpětné uložení. Při rozebírání jednotlivých částí se povrch vozovky třídil podle druhu dlažby, která byla  historicky odlišných typů. Zábradlí mostu bylo rozebráno v místech šroubových spojů,  odvezeno a repasováno. Nosná konstrukce byla podélně rozřezána mezi trámy a příčně třemi řezy. Jednotlivé dílce nosné konstrukce byly potom  vyjmuty autojeřábem a odvezeny na skládku k recyklaci. V 1. etapě rekonstrukce byla z nosné konstrukce vyříznuta část krajního trámu s volutami, která byla uschována u zhotovitele jako vzor pro provedení repliky. Po odstranění nosné konstrukce příslušné etapy byla odstraněna i část opěr do úrovně 2,21 m pod niveletu. Horní část opěr byla odstraněna v celé hloubce zdiva. Pro odstranění konstrukce v místě opěry bylo nutné předem osadit   záporové pažení. Po odbourání spodní stavby byly zahájeny práce na nových opěrách. Nejprve bylo očištěné původní zdivo vyrovnáno v tl. cca 200 mm betonem C30/37 – XF3+XD1, jako podklad pro úložný práh. Původní opěra byla obetonována v tl. 200 mm, přizděna kamennou obezdívkou tl. 200 mm a zarovnána se stávajícím zdivem ve spodní části opěry. Na úložném prahu na straně k ulici U Lužického semináře byl zhotoven vrubový kloub se svislou výztuží, spojující úložný práh a nosnou konstrukci. Na opačném úložném prahu byl  položen elastomerový pás tl. 10 mm. Na skruži byla vybetonována trámová železobetonová nosná konstrukce z betonu C30/37-XF2,XD1 s  výztuží B500B. Nosná konstrukce je trámová, o výšce středních trámů 961 a 1000 mm . Krajní trámy jsou vysoké 870 m, druhé trámy od kraje mají výšku 1035 mm. Všechny trámy jsou široké 300 mm. Vnitřní trámy jsou umístěné v osové vzdálenosti 1560 mm, mezi krajními trámy je osová vzdálenost 1780 mm. Deska mezi trámy má tl. 200 mm u trámů má náběhy 100 x 100 mm. Na koncích nosné konstrukce jsou jednotlivé trámy příčně propojeny koncovým příčníkem. Římsa byla betonována současně s nosnou konstrukcí, včetně volut. Po dokončení první etapy nosné konstrukce byly definitivně přeloženy všechny inženýrské sítě, které byly vyvěšeny pod nosnou konstrukci dokončené části stavby a propojeny v předpolích v ulici U Lužického semináře a ulici Na Kampě.

Druhá etapa rekonstrukce

Po dokončení všech definitivních přeložek inženýrských sítí byla zahájena demolice druhé části nosné konstrukce, včetně zbývající části spodní stavby.  Jednotlivé postupy na zhotovení nosné konstrukce se pak opakovaly ve stejném pořadí, jako u první etapy. Po  dokončení celé nosné konstrukce a její izolace  proti vodě (stříkaná izolace),  bylo namontováno  zábradlí, vydlážděna  vozovka a chodníky podle pasportu.

Most byl zhotoven v požadovaném termínu, poslední prací byla oprava objízdných tras. Úspěšné dokončení poměrně složité rekonstrukce mostu v nelehkých podmínkách centra Prahy zaslouží ocenění všech zúčastněných.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Petr Popsimov

Další reference

Nebory, Oldřichovice

Kompletní stavební objekty SO 203, 205, 207, 210 – bez speciálního zakládání a vozovek. Pro sdružení firem: IMOS DIS Brno

Zobrazit detail reference
Nebory, Oldřichovice

Okružní křižovatka na mostě 1. máje, Karlovy Varech

Stavba zahrnuje výstavbu okružní křižovatky v centru Karlových Varů, která propojuje ulice Horovu, Bezručovu, Vítěznou a Nábřeží Osvobození bez průpletových úseků. Vlastní kruhová část křižovatky je vedena po dvou mostních objektech přes řeku Teplou. Mostní objekty jsou z monolitického...

Zobrazit detail reference
Okružní křižovatka na mostě 1. máje, Karlovy Varech

Zobrazit všechny reference