Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

Informace o projektu

Předmětem rekonstrukce byl objekt třídírny uhlí „Prádlo“ v areálu Severočeských dolů Ledvice, kde bylo v rámci stavebně technického průzkumu zjištěno, že konstrukce jsou nevyhovující především vlivem koroze, hloubkové a povrchové degradace betonu vlivem průsaků. Realizace bude prováděna ve 14 denní odstávce provozovaného objektu s množstvím technologie.

V objektu „Prádlo“ se provedlo očištění konstrukcí tlakovou vodou o celkové ploše 1470 m2. Následovalo vysokotlaké otryskání ŽB sloupů, průvlaků a stropů. Obnažená výztuž byla očištěna, ošetřena inhibitorem koroze a opatřena dvojnásobným ochranným nátěrem. Chybějící a degradovaná výztuž byla doplněna. Následně po provedení adhezního můstku se realizovala reprofilace železobetonových konstrukcí.

Byly kompletně vybourány podlahy, odřezány zkorodované podpěry technologie pásových dopravníků a navařeny nové. Zhotoveno olemování prostupů, osazeny nové poklopy, podbedněny a zabetonovány nefunkční prostupy. Realizovaly se hydrostěrky a vybetonovala se nová dilatovaná podlaha z drátkobetonu v ploše 430 m2. Součástí rekonstrukce byla obnova ocelových schodišť a oprava nátěrového systému stávajících ocelových konstrukcí.

Navazující objekt „Přístavku“ z velké části masivní korozí napadená konstrukce byla zcela odstraněna, vybudovaly se nové základy a smontovala se nová lehká ocelová konstrukce, která byla kotvena do upravených stávajících základových bloků a uložena na železobetonové konzoly a průvlak objektu „Prádla“. Střecha a opláštění objektu se realizovaly jako ocelové, nezateplené. Stěny byly  prosvětleny pásy oken z drátoskla. Podlahy ocelové. Součástí byla rovněž demontáž a zpětná montáž stávající technologie pásového dopravníku a jeřábové drážky.