Oprava Karlova mostu, Praha

Informace o projektu

Se stavbou zcela nového „kamenného“ mostu, který svými rozměry téměř dvakrát převyšoval most Juditin, se začalo 9. 7. 1357, kdy Karel IV., tehdy již král český a císař německý, položil základní kámen mostu. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového byla dokončena v roce 1402. Most byl řešen velkoryse a promyšleně, výška mostovky nad vodou 13 m, šířka mostu přes 10 m, 15 mostních oblouků světlosti od 16 do 23 m. Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních stezkách. Od konce 17. století bylo postupně na most umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší. Původně se mu říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ most. Název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu Karla Havlíčka Borovského.

Cílem této části byla oprava kamenného zábradlí a vozovkových vrstev, a to především obnova hydroizolačního pláště ve vozovce, který má zamezit protékání vody do konstrukce mostu a zajistit tak co nejdelší životnost celé mostní konstrukce. Předmětem byla také výměna celého systému veřejného i slavnostního osvětlení a obnova odvodnění mostu včetně obou předmostí.

Z důvodu nutného zachování pěšího provozu přes most  práce na mostě probíhaly po jednotlivých úsecích a to vždy pouze na jedné polovině mostovky. Při opravě mostovky byly nejprve rozebrány a odstraněny stávající vozovkové vrstvy do hloubky cca 500 mm. Nové vozovkové souvrství se skládá z betonové podkladní a vyrovnávací vrstvy, stříkané povlakové izolace s ochranou betonovou vrstvou a z vrstvy žulové dlažby uložené do písku zpevněného vápnem. Pro žulovou dlažbu byly použity stávající kostky a i geometrie uložení je shodná se stávající. Na okrajích jsou nové vrstvy oddilatovány od kamenného zábradlí, pouze izolace je fabionem napojena na zábradlí. Při opravě byly také vyměněny mostní odvodňovače zaústěné do kamenných chrličů. Do ochranné vrstvy izolace jsou nově uloženy všechny inženýrské sítě, a to především veřejné i slavnostní osvětlení. Do tělesa mostu byly také uloženy čidla pro měření teploty.

Opravou mostovky, kamenného zábradlí a provedením nové izolace proti vnikání srážkové vody do mostu by měly být na delší dobu ukončeny „inženýrské opravy“, které zajistí konstrukci trvanlivost, bezpečnost a uživatelskou pohodu. Dnes jsou všechny pilíře v řečišti hlubinně založeny a spolu se zabezpečením průběžného odstraňování splavenin při povodních by měl most bezpečně přežít i další extrémní povodně.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Antonín Brnušák

technický ředitel skupiny SMP

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Antonín Brnušák

Další reference

Rekonstrukce mostu č. 22426-2, okr. Chomutov

Dotčený mostní objekt převádí silnici III. třidy přes Úhošťanský potok v části obce Rokle v Hradci okr. Chomutov. Rekonstrukce spočívala ve výměně stávající a poškozené konstrukce mostu za konstrukci novou, rámovou z monolitického železového betonu. Součástí nosné konstrukce jsou i rovnoběžná...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce mostu č. 22426-2, okr. Chomutov

Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Rekonstrukce mostu přes Čertovku spočívala v odstranění stávající nosné konstrukce mostu a výstavbě nové konstrukce spolu s překládkou velkého množství inženýrských sítí a za zachování pěšího provozu.

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce mostu přes Čertovku na Kampě, Praha

Zobrazit všechny reference