Odstranění ekologické zátěže - skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

Informace o projektu

Stavba byla financována EU prostřednictvím OPŘP (85 %), rozpočtem ČR (5 %) a příspěvkem investora (DIAMO, s. p.) ve výši 10 %.
Celková plocha území ohroženého skládkou NO 4,57 ha
Kubatura likvidovaných staveb 1 461 m3
Plocha sanačního zásahu 20 490 m2
Celkové množství odvezených odpadů a kontaminovaných zemin 78 667 t
Celková plocha provedené biologické rekultivace 32 090 m2

Jednalo se o sanaci havarované skládky nebezpečného odpadu na správním území obce Slavičky v katastrálním území Pozďátky (cca 8 km východně od Třebíče). Cílem bylo provedení urychlené a profesionální sanace skládky v Pozďátkách jako jednoho z nejzávažněji kontaminovaných míst kraje Vysočina v souladu s platnou legislativou a odstranění staveb skládky včetně uložených odpadů, kontaminovaných zemin a následná technická a biologická rekultivace k účelu odpovídajícímu plánovanému funkčnímu využití území.

V rámci projektu byla odstraněna kontaminace dvou sektorů skládky, včetně jejího okolí, kontaminovaného železitými sedimenty v údolní depresi k vodoteči Prašinec. Nekrytý sektor ZN1 o ploše cca 5 800 m2, který byl tvořen jedinou skládkovou kazetou, uzavřenou ze tří stran hrázovým tělesem a z jihovýchodní strany napojený na výše položený sektor ZN2. Těsnění sestávalo ze dvou vrstev bentonitových rohoží a z PEHD fólie. Krytý sektoru ZN2 o ploše cca. 2 100m2, je hala 84x25m. Objekt byl ve spodní části ze tří stran uzavřen železobetonovou stěnou. V severozápadním směru byla hala otevřena do nekrytého sektoru ocelovou rámovou konstrukcí, střešní krytina a opláštění stěn bylo z pozinkovaného trapézového plechu.

Práce probíhaly za současného čerpání, čištění a úpravy drenážních a skládkových vod. V průběhu realizace dále probíhal monitoring povrchových a podzemních vod v prostoru i okolí skládky. Po odstranění skládky byla provedena rekultivace území. Provedením tohoto projektu byla odstraněna stará ekologická zátěž.

V dubnu 2012 byla dokončena sanace Skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách, následně pokračuje monitoring přirozené atenuace v délce trvání 2 roky. Předmětem je monitorování podzemní vody z ponechaných. 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

obchodní ředitel

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

Úpravna důlních vod Emerán

Stavba „Zkapacitnění ÚDV – Emerán“ Jednalo se o stavbu nové úpravny důlní vody a rekonstrukci technologie úpravy důlní vody ve stávající úpravně důlních vod v areálu Severočeských dolů a.s. – dolu Bílina. Celá stavba byla rozdělena do tří základních částí, kterou představují: 1. Stavební...

Zobrazit detail reference
Úpravna důlních vod Emerán

Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

„Zatopení zbytkové jámy lomu Medard – Libík, 2. stavba - Opevnění břehové linie a terénní úpravy“ Lom Medard – Libík jako součást Sokolovské uhelné, a. s., se nachází západně od města Sokolova a sousedí s obcemi Svatava, Habartov, Bukovany a Citice. Účelem sanačních prací na lomu Medard – Libík...

Zobrazit detail reference
Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

Zobrazit všechny reference