Elektrárna Dukovany - koncový jímač tepla SC 02 - stavební část, Dukovany

Informace o projektu

Stavba se nachází v areálu Jaderné elektrárny Dukovany v prostoru chladicích věží obou hlavních výrobních bloků ( HVB) I a II. Předmětem realizace díla byly zejména liniové stavby, potrubní trasy TVD 1, 2, 3 napojené na stávající potrubí TVD (Technicky důležitá voda) HVB  a nový KJT  (Koncový jímač tepla), jako nový technický prostředek, který  slouží pro odvod tepla ze systému TVD a který vyplynul ze zátěžových zkoušek Stress testů v EDU. Objekt je tvořen technologickým ocelovým potrubím DN 1000. Jelikož  trasy navrženého potrubí křižují stávající propojovací  kanály  v okruhu chladicích věží, musely být pod těmito kanály provedeny protlaky z ocelového potrubí DN 1200 mm. Po jednotlivých trasách TVD  jsou umístěny dva typy šachet. Jednak jsou to revizní šachty a dále šachty v místech změn výškové úrovně potrubí (protlaky). Šachty jsou železobetonové monolitické provedené technologií „bílá vana“.

Součástí realizace byly další související a doprovodné objekty, kabelové trasy pro systémy TSFO, přeložka vnějšího osvětlení, kanalizace, ŽB, kabelové kanály, demontáže stávajících potrubních tras, prostupy v CČS, komunikace a terénní úpravy.

Popis jednotlivých stavebních objektů HVB II:

SO 401/1-04 Potrubní kanály a rýhy u SO 580/1-02

Objekt slouží pro potrubí technické důležité vody. Propojuje potrubními trasami nový SO 580/1-02 Koncový jímač tepla pro HVB II, stávající potrubní trasy TVD1,2,3 a  SO 584/1-01 Čerpací stanice chladicí vody II.

Objekt je tvořen pro trasy technicky důležité vody ocelovým potrubím DN 1000 mm.  Poloha potrubí při změně směru ve svislé nebo vodorovné rovině je zajištěna železobetonovými monolitickými bloky. Po trase jsou umístěny dva typy šachet, revizní šachty a šachty v místech změn výškové úrovně potrubí. Šachty jsou železobetonové monolitické. Do šachet jsou vstupy vodotěsnými poklopy 650/950 mm s odvětrávacím komínkem a ocelovými žebříky s ochrannými koši. Strop šachet je částečně rozebíratelný, tvořený prefabrikovanými železobetonovými panely tl. 250 mm pro umožnění výměny technologického zařízení. Dna šachet, s výjimkou šachet revizních, jsou opatřena jímkou pro odčerpání vody. Do všech šachet byla v rámci SO 352/1-16 pro TSFO zaústěna chránička DN40. Stropní konstrukce šachet byla opatřena vodotěsnou izolací, která bude přetažena i na svislé stěny v délce 500 mm.

SO 401/1-04 Protlaky

Tento objekt přímo souvisí s SO 401/1-04 Potrubní kanály a rýhy u SO 580/1-02. Jedná se o 5 protlaků tvořených ocelovou chráničkou DN 1200 mm v délce od 15 do 20 m s průměrnou hloubkou 6 m pod terénem, které  podchází stávajícími propojovacími odtokovými kanály chladicích věží. A o  protlaky pod stávajícím objektem B12 a šachtou JV6 u chladící věže č. 6.  Součástí protlaků jsou startovací o rozměru 9 x 5,5m  a koncové jámy 6,7 x 5,5m. Jámy jsou navrženy jako pažené z ocelových zápor z válcovaných profilů I 300 mm a dřevěných hranolů 100 x 100mm rozepřené vodorovnými rámy z ocelových profilů HEB.

V každé jámě byla z důvodu výskytu podzemní vody provedena drenáž a čerpací jímka pro osazení čerpadla. Jámy byly po obvodu zajištěny ocelovým zábradlím a vstup je po ocelovém žebříku s ochranným košem.

DPS 3.15.01. Potrubí TVD od armaturní jímky ke KJT II

V části  DPS 3.15.01 jsou řešeny montáže vlastních potrubních tras v návaznosti na SO 401/1-04 a úpravy technologického zařízení (armatury, potrubí), potřebné pro napojení KJT na stávající technologii EDU.  Jedná se zejména o napojení nových potrubních tras TVD1, 2 a 3  DN1000 o celkové délce 1020m  na stávající trasy TVD1, 2 a 3 z HVB II na stávající chladící věže. V prostoru, kde je potrubí vedeno v zemi, mimo jímky resp. mimo chráničky, bylo potrubí v ohybech obetonováno. Spád potrubí je volen tak, aby bylo možné v případě potřeby potrubí v místě napojení na stávající rozvody TVD, v místě napojení na sifony, a v místě podchodu potrubí pod propojovacími kanály mezi chladicími věžemi vypustit. Dále je součástí tohoto DPS výměna stávajících armatur ve stávajících šachtách chladících věží JV5 -8.

DPS  3.15.03. Zrušené potrubí TVD

V části  DPS 3.15.03 je řešena demontáž stávajících potrubních tras TVD1, 2 DN600 od sifonů chladících věží  SO 581/1 – 06 – 08 po vstup do objektu SO584/1-02 Centrální čerpací stanice II. Součástí je i likvidace ocelové podpěrné konstrukce.

SO 350/1-02 Rýhy a kanály silových kabelů na území  elny – II. část

Jedná se o stávající kabelové kanály podél stávajícího objektu SO584/1-02 Centrální čerpací stanice II. Slouží k vedení kabeláže oddělených systémů. a skládá se ze šesti stávajících souběžných betonových kabelových kanálů, které  jsou situovány pod zemí, pouze stropy jsou nad terénem, resp. v úrovni terénu. Čela na konci šesti kabelových kanálů byla odstraněna. Následně byla realizována čela nová, ve kterých byly provedeny otvory pro průchod kabelů vedoucích do nově budovaných kabelových kanálů v rámci SO350/1-08. Nová čela kanálů byla vyzděna z betonových bednících tvarovek tl. 200 mm. V každém kanále bylo provedeno 6 ks prostupů velikosti 200x100 mm navazujících na kabelové lávky v nových kabelových kanálech. Celkem bylo provedeno 36 otvorů. Z vnější strany byla betonová konstrukce před pokládáním hydroizolace ošetřena penetračním nátěrem.

SO 350/1-08 Rýhy a kanály silových kabelů k SO 580/1-02

Účelem objektu SO350/1-08 bylo propojení stávajících vnějších kabelových kanálů (SO 350/1-02) s novým objektem KJT. Propojovací trasa je tvořena šesticí souběžných kabelových kanálů, jejichž dna a stěny jsou tvořeny monolitickou železobetonovou konstrukcí. Stropy kanálů tvoří prefabrikované odnímatelné dílce. Pro každý z šesti kanálů jsou krycí dílce navrženy tak, aby bylo možné kterýkoliv kanál odkrývat samostatně (nutný požadavek z hlediska elektromagnetického oddělení tras). Vnitřní rozměr každého kabelového kanálu je 0,7 x 0,7 m. Tloušťka monolitických stěn a monolitické základové desky je 0,25 m, tloušťka prefabrikované stropní desky je 0,2 m. Po zavření kanálů stropními panely byla provedena hydroizolace z asfaltových pásů.

SO 352/1-16  Kabelové kanály pro systém AKOBOJE HVB II

Z důvodu fyzické ochrany (TSFO)  SO 580/1-2 byly provedeny chráničkové trasy ke všem nově provedeným podzemním objektům pro napájecí kabely a pro datovou a optickou kabeláž.

Hlavní chráničkové trasy byly provedeny souběžné s trubní trasou SO 401/1-04 pokládkou třech páteřních řad na kterých byly umístěny montážní komory (šachty)  z polyethylenu (HDPE). Šachty jsou půdorysného rozměru 0,8 x 0,8 m, s hloubkou dle potřeby 760 mm s možností nastavení dalších segmentů, typ CARSON POLYVAULT 2440-760 s víkem v úrovni terénu.  Konec trasy je tvořen jednou řadou  chrániček DN 110 KOPOFLEX KF 09110 BB.

SO 340/1-03 Vnější osvětlení na území elny-II. část

V tomto SO jsou řešeny přeložky, úpravy a doplnění vnějšího osvětlení z důvodu výstavby potrubních tras TVD a koncového jímače tepla pro HVB II, příslušejících úprav stávajících a nových kabelových kanálů v okolí a mezi chladicími věžemi a dále o nové hlídací osvětlení oplocení ČSCHV II.

SO 584/1-02 Čerpací stanice chladicí vody a požární vody II

Předmětem realizace bylo provedení 3 ks kruhových prostupů DN 900 mm  do stěn čerpacích jímek tl. 0,6. na úrovní -9,0 m. Jedná se o prostupy PR1.3, PR2.3 a PR3.3 prováděné v odstávkách příslušných tras TVD. Po protažení potrubí byl prostor mezi potrubím a prostupem utěsněn řetězci 2 ks GONAP - LU při vnitřním a vnějším líci prostupu.Dále čtvercový prostup 1250 x 1250 mm ve stropní desce z ŽB tl.0,6m na -4,5m a prostup DN 900mm v dělicí stěně z ŽB tl.0,45 mn a úrovni -9,0 m. Následně došlo k úpravě stávajících, dosud užívaných prostupů pro potrubí TVD v obvodové stěně. Stávající potrubí TVD bylo demontováno a otvory v obvodových stěnách  PRS1.1, PRS 2.1, PRS3.1  zvětšeny, upraveny pro nové potrubí DN 800 vedoucího z nového KJT II. Po protažení potrubí byly prostupy zabetonovány a zatěsněny stejným způsobem jako byly ty stávající.

SO 690/1-02 Vnitřní silnice a nádvoří včetně odvodnění

Jde o nové komunikace, chodníky a zpevněné plochy v oblasti navrhovaného koncového jímače tepla. Navržené komunikace jednak nahrazují stávající, rušené komunikace, jednak slouží pro obsluhu vlastního nově navrženého objektu KJT  II SO 580/1-02. Navrhované komunikace jsou směrově i výškově napojeny na stávající areálové komunikace situované v okolí Centrální čerpací stanice II  SO 584/1-02. Stávající komunikace jsou realizovány v šířce 3,75 m. Z toho důvodu jsou i nové komunikace navrženy s šířkou 3,75 m. Ve směrových obloucích je šířka rozšířena dle situace až na 3,95 m.

 

 

 

 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

2. etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji obce Zbuzany v nezastavěné části obce. Z východní strany je ohraničena silnicí III /0059 Zbuzany - Choteč. Ze severní strany lokalita navazuje na již realizovanou výstavbu I. etapy výstavby, včetně realizované dopravní infrastruktury. Středem území I....

Zobrazit detail reference
2.  etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

Stavba se nachází na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově v prostoru budovy pro odvodnění kalu a jejím přilehlém okolí. Účelem stavby je zkapacitnění a zkvalitnění provozu odvodnění a nakládky kalu. Předmětem realizace díla je tedy výměna dvou odvodňovacích...

Zobrazit detail reference
ÚČOV zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

Zobrazit všechny reference