Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

Informace o projektu

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury na 9 lokalitách v Mladé Boleslavi a okolí. Předmětem byla výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce přibližně 14,3 km, výstavba vodovodních řadů v délce přibližně 12,6 km a intenzifikace Čistírnad odpadnívh vod Mnichovo Hradiště o kapacitě 7 040 EO. Období výstavby je naplánováno na 24 měsíců.

 a)      Dobrovice, kanalizace
Stavba řešila doplnění stávající sítě splaškové kanalizace v severní části města Dobrovice a dále v místních částech Týnec a Bojetice. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací. Za tímto účelem byl navržen systém oddílné splaškové kanalizace, zahrnující gravitační stoky, tlakové stoky a jednu čerpací stanici odpadních vod (ČSOV). Součástí stavby byly přeložky vodovodních řadů a celoplošná obnova asfaltových povrchů v rozsahu jízdního pruhu, příp. celé šíře vozovky.

 b)      Dobrovice, řešení kvality pitné vody
Především z důvodu nedostatečné přirozené hydrogeologické ochrany stávajících lokálních zdrojů podzemních vod využívaných v současnosti k zásobování jednotlivých spotřebišť (obcí) v oblasti a nutnosti úpravy kvality vody (i s ohledem na stále se zvyšující nároky na kvalitu pitné vody pro hromadné zásobování), bylo navrženo napojení vodovodů města Dobrovice a v následných etapách obcí Luštěnice a Písková Lhota na skupinový vodovod Mladá Boleslav, využívající velice kvalitní a standardně zajištěnou podzemní vodu ze zdrojů Klokočka a Bradlec. Z technického hlediska se jednalo o vybudování běžných přívodních vodovodních řadů „A“, „B“ a „D“ příslušných dimenzí (DN600 – DN150) v celkové délce 11,280 km. Navržené řady A (s odbočujícím řadem B) a D byly napojeny na vodovodní síť v Mladé Boleslavi a ukončeny budou napojením na stávající vodárenské zařízení v Dobrovici – řad „A“, resp. „B“ a napojením na vodojem Propast v Kosmonosech – řad „D“. V rámci přivedení vody do stávající čerpací stanice v Dobrovici a následně stávajícím výtlakem do vodojemu Dobrovice byla navržena rekonstrukce strojních částí a oprava stavebních částí těchto dvou objektů.

 c)       Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace
Stavba řešila doplnění stávající sítě splaškové kanalizace v částech zástavby, kde dosud kanalizace chyběla. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací, kromě Pražské ulice (silnice č. 610), kde byla kanalizace vybudována již v I. etapě. Za tímto účelem byl navržen systém jednotné splaškové kanalizace, zahrnující gravitační stoky, tlakové stoky a čerpací stanici odpadních vod (ČSOV). Gravitační stoky A byly napojeny do stávající splaškové kanalizace, gravitační stoky B do ČSOV, která  přečerpává odpadní vody tlakovou stokou V2 do stoky A-1-2-1. Veškeré odpadní vody jsou pak přečerpávány z ČSOV1 tlakovou stokou do gravitační kanalizace v obchodní a obslužné zóně Hejtmánka a touto kanalizací jsou odvedeny na Čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I - Neuberk.

d)      Mladá Boleslav, Láskov – dostavba kanalizace
Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Láskova na Čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Za tímto účelem byl navržen systém jednotné splaškové kanalizace, zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Splašková kanalizace byla svedena do nejnižšího místa obce a odtud svahem po lesním pozemku do Josefodolské ulice v Debři nad Jizerou, kde se napojila na koncovou revizní šachtu stávající kanalizace před ČSOV. Odtud jsou pak splaškové odpadní vody přečerpávány na Čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Do kanalizační sítě byly napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny. Součástí stavby byla přeložka stávajících vodovodních řadů, které se dostaly do kolize s navrhovanou kanalizací.

 e)      Mladá Boleslav, Chrást – dostavba kanalizace
Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Chrástu na Čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem je navržen systém jednotné splaškové kanalizace, zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Součásti stavby je ČSOV, zajišťující přečerpání splaškových odpadních vod, zachycených gravitační stokou B do další gravitační stoky B1, která odvádí odpadní vody do stávající koncové revizní šachty na stoce v Bezděčínské ulici cca 50 m pod křižovatkou s ulicí Borovou. Odtud jsou odpadní vody odvedeny na Čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Součástí stavby je přeložka stávajícího vodovodního řadu, který se dostane do kolize s navrhovanou kanalizací.

f)       Mladá Boleslav, Vinecká – dostavba kanalizace
Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Vinecké ulice v Mladá Boleslavi na Čistírnu odpadnívh vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem je navržen systém jednotné splaškové kanalizace, zahrnující gravitační stoky J, J1 a jednu tlakovou stoku „j“. Stoka J bude napojena na stávající kanalizační sběrač, odvádějící splaškové odpadní vody na ČOV Mladá Boleslav I. Součástí stavby je přeložka stávajícího vodovodního řadu, který se dostane do kolize s navrhovanou kanalizací.

g)      Mladá Boleslav, Čejetice – dostavba kanalizace
Stavba řeší prodloužení stávající splaškové kanalizace v horní části Koněvovy ulice v Mladé Boleslavi – Čejeticích. Navržená kanalizace je označena jako stoka K. Do stoky budou napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny.

 h)      Mnichovo Hradiště - čistírna odpadnívh vod, intenzifikace
Koncepce intenzifikace je založena na:

  • doplnění stávajícího mechanického stupně – předčištění – o lapák štěrku, hrubé česle a čerpací stanici
  • zrušení stupně primární sedimentace
  • přechodu stávajícího klasického, plně aerobního aktivačního procesu na systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Nitrifikační sekce aktivačního procesu budou osazeny jemnobublinným aeračním systémem na místo existující povrchové aerace. Denitrifikační sekce budou vybaveny ponornými míchadly.
  • doplnění biologického systému o proces zvýšené eliminace sloučenin fosforu simultánním srážením železitou solí.
  • separaci aktivovaného kalu ve stavebně a technologicky modifikované dvojici stávajících pravoúhlých dosazovacích nádrží.
  • změně v nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvodnění přímo na ČOV.

Základní návrhové parametry :

  • cílová kapacita čistírny odpadních vod dle BSK5 7 040 EO
  • výhledové hydraulické zatížení 1 401 m3 d-1

i)        Mnichovo Hradiště – dostavba kanalizace
Navržené odkanalizování navazuje na spojnou komoru štolované stoky „AA“ v prostoru křížení Černé silnice, která byla vyprojektovaná dříve a v současné době je nově dokončena. Protože se s ohledem na uspořádání terénu v řešené lokalitě pohybuje niveleta dna navržené kanalizace v hloubce cca 5 až 9 m je rozhodující část stoky navržena ve formě ražené kanalizační štoly a pouze malá zbývající část je navržena klasickou hloubenou kanalizací ve výkopu.

Další reference

Modernizace plavební komory, Brandýs n. Labem. „Investice do vaší budoucnosti“

Na konci roku 2015 společnost SMP CZ dokončila modernizaci plavební komory v Brandýse nad Labem. Stavba se nachází v místě stávající plavební komory ve středu města.  

Zobrazit detail reference
Modernizace plavební komory, Brandýs n. Labem. „Investice do vaší budoucnosti“

Rekonstrukce vodovodního přivaděče, Všechlapy

Předmětem stavby, kterou realizujeme ve sdružení zhotovitelů SMP CZ, a.s.,  Syner VHS Vysočina, a.s. a Vodohospodářské stavby s.r.o. pod názvem „Společnost Bílina, Všechlapy“ ve kterém jsme lídrem, je rekonstrukce stávajícího dosluhujícího vodovodního přivaděče mezi armaturní šachtou Chudeřice a...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce vodovodního přivaděče, Všechlapy

Zobrazit všechny reference