Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)

Informace o projektu

Účelem projektu bylo zajistit významu města odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normou EU na kvalitu odtoku a zajistit co nejvyšší přínos ke zkvalitnění životního prostředí. Dále zabezpečit nepřetržité čištění odpadních vod i v průběhu budoucích stavebních prací na rekonstrukci stávající ÚČOV, která se v současné době připravuje a integrovat ÚČOV a NVL do unikátního mikroregionu Trojské kotliny a na zakryté NVL vytvořit rekreační areál.
Stavba NVL byla prováděna na základě smluvních podmínek Yellow book of FIDIC tzv. Žluté knihy – tedy „vyprojektuj, postav a provozuj – design, build and operate“.

Předmětem stavby NVL (veřejné zakázky) jsou následující činnosti:

-          provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských a souvisejících služeb spočívajících ve zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu NVL,
-          provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu NVL a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
-          realizace kompletní stavební a technologické části stavby NVL včetně projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby,
-          provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání rozhodnutí o uvedení stavby NVL do Zkušebního provozu,
-          provozování stavby NVL v režimu Fáze B0 a režimu Fáze B Zkušebního provozu v celkové délce 15 měsíců,
-          provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání kolaudačního souhlasu stavby NVL.

Stavba NVL převezme až 50 % budoucí kapacity (800 tis. EO) čištění odpadních vod v Praze za splnění přísných Evropských norem na účinnost čištění a parametry na odtoku. Stavba NVL zohledňuje rovněž ochranu NVL proti povodňovým stavům do úrovně povodně roku 2002, je zakryta a na střeše NVL je vytvořena parková úprava.

Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s regenerační nádrží vratného kalu a s třetím stupněm čištění. Celková kapacita biologicky vyčištěné vody je až 4,1 m3/s.

V objektu Hrubé a mechanické předčištění jsou osazeny česle pro odstranění hrubých nečistot, a především nádrže DENSADEG 4D pro primární sedimentaci a separaci tuku a písku a další technologická zařízení včetně zahušťovačů kalu a kontejnerového hospodářství pro odvoz shrabků a písku.

V objektu Biologické vodní linky je sestava zakrytých nádrží, kde probíhá odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace a proces odplynění. Objekt se sestává se ze čtyř samostatných linek se společnou předřazenou regenerační nádrží vždy pro dvě linky. Odpadní voda natéká do denitrifikačních nádrží vybavených ponornými míchadly. Nitrifikační nádrže jsou vybaveny jemnobublinovou aerací a též ponornými míchadly. Za nitrifikací jsou zařazeny odplyňovací nádrže.

V objektu Dosazovacích nádrží je sestava 2x20 podélných nádrží se středovým kolektorem. Nádrže jsou vybaveny řetězovými shrabováky. Kal jimi je trvale shrabován do sběrných jímek ve dně nádrží. Plovoucí kal na hladině je shromažďován směrem k odtoku a je odváděn pomocí naklápěcího žlabu do samostatných jímek.

Třetí stupeň čištění snižuje celkovou koncentraci fosforu. Objekt se sestává ze tří samostatných linek s předřazenými míchacími jímkami a flokulační nádrží. Technologie DENSADEG 2D v tomto objektu je založena na principu koagulace, flokulace, lamelového usazování a zahuštění kalu.

Povodňová čerpací stanice se použije v případě povodňových stavů od Q5 do Q20, kdy již vyčištěná voda neodtéká gravitačně z NVL. Čerpací stanice je navržena na maximální hydraulickou kapacitu biologického stupně tj. 6,0 m3/s.

Základní parametry stavby ve Stavební části:

Zemní práce  

Výkop stavební jámy o objemu cca 382 000 m3, odvoz také pomocí lodní dopravy z překladiště na Císařském ostrově. Násypy a zpětné zásypy o objemu cca 180 000 m3 včetně násypu protipovodňové zemní hráze pro ochranu stavby na úroveň Q20.

Zakládání

Založení stavební jámy NVL bylo provedeno vodotěsnou podzemní jílocementovou stěnou s nastraženými štětovnicemi a pilotovou stěnou v části půdorysu jámy, která se stala také součástí protipovodňové zemní hráze pro ochranu stavby na úroveň Q20.

Železobetonové a prefabrikované konstrukce

Byly provedeny následující konstrukce v celkových výměrách 190 000 m3 litého betonu, 18 000 t betonářské výztuže a 334 000 m2 systémového bednění:

-          Masivní železobetonové stěny tl. až 700 mm na výšku až 9,5 m,
-          Masivní železobetonové stropy tl. až 1000 mm,
-          Atypické železobetonové kruhové nádrže prováděné bednícím systémem Wolf
-          Atypická železobetonová kuželová základová deska nádrže Drainis turbo prováděná bedněním pomocí atypického ramenátu – obrácený komolý kužel
-          Atypické masivní spádové betony kruhových nádrží do ramenátů – kuželovité plochy
-          Prefabrikované filigránové stěny
-          Masivní těžká prefabrikace (stěny, sloupy, průvlaky, trámy, vazníky) pro rozpětí až 18 000 mm – montovaná těžkými autojeřáby nosností až 500 a 700 t

Další speciální konstrukce a práce:

-          Komunikace asfaltové zpevněná 2,4 km, nezpevněné mlatové cesty 1,4 km, betonové plochy pro nájezdy speciální techniky 800 m2,
-          Cyklostezka zpevněná červeným asfaltem délky 508 m,
-          Lávka pro pěší, dl. 5,9 m včetně opěr, nosné konstrukce ze svařované oceli a dřevěné mostovky,
-          Opěrné zdi do výšky až 4,5 m – železobetonové délky 250 m a gabionové délky 23 m,
-          Výustní otevřené koryto vyčištěné odpadní vody z kamenné dlažby délky 160 m
-          Vzduchotechnika a Biologická dezodorizace kůrovými biofiltry
-          Kompletní vytápění včetně tepelných výměníků a tepelného čerpadla (voda-voda)
-          Kompletní protipožární systém EPS s napojením na pult centrální ochrany
-          Posílení a přenos GSM signálu v podzemních prostorách NVL
-          Protipovodňová opatření – systémové zábrany na svislých otvorech, vodotěsné poklopy (0,2 bar), vodotěsné dveře (1,2 bar), vodotěsné průchodky (až 4 bar) 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jiří Bažata

Další reference

Minimalizace rizika úniku odpadních vod z provozu PAOB do veřejné kanalizace

Novostavba podzemní železobetonové prefabrikované nádrže o objemu 83 m3, která slouží pro jímání znečištěných vod v případě úniku odpadních vod z provozu PAOB napojenou na novou uzavírací šachtu na stávajícím kanalizačním potrubí. V uzavírací šachtě je osazeno hradítko s elektropohonem. Do šachty...

Zobrazit detail reference
Minimalizace rizika úniku odpadních vod z provozu PAOB do veřejné kanalizace

Modernizace plavební komory, Velký Osek. „Investice do vaší budoucnosti“

Účelem stavby bylo zajištění vyšší spolehlivost provozu plavební komory Velký Osek, která je nedílnou součástí dopravně významné a využívané labské vodní cesty – Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Celkovou rekonstrukcí plavební komory, zahrnující veškerou stavební a technologickou modernizaci,...

Zobrazit detail reference
Modernizace plavební komory, Velký Osek. „Investice do vaší budoucnosti“

Zobrazit všechny reference