Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, Praha

Informace o projektu

Slavnostní ukončení stavby  „CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ – Etapa 001 Nová vodní linka“ se konalo 19. 9. 2018  za účasti primátorky hlavního města Prahy paní Adriány Krnáčové. Uvedením do provozu Nové vodní linky paní primátorka zahájila patnáctiměsíční zkušební provoz.

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha - Nová vodní linka

První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století a do provozu byla uvedena v roce 1906. Její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. letech jako klasická mechanicko-biologická čistírna s jednostupňovým biologickým procesem, s kapacitou mechanického stupně 5 m3/s a biologického stupně 2,5 m3/s. Čištění odpadních vod na nové Ústřední čistírně odpadních vod bylo provázeno prakticky od počátku vážnými provozními problémy, které byly způsobeny nedostatečnou kapacitou jednotlivých technologických prvků, zejména lapáků písku a dmychárny.

V letech 1974-1985 se uskutečnily postupně dvě intenzifikace provozu ÚČOV přístavbou dalších čistírenských jednotek a objektů kalového hospodářství, které postupně zajistily zkapacitnění biologického stupně z původní hydraulické kapacity 2,5 m3/s na 4,6 m3/s a mechanického stupně z 5 m3/s na 8,7 m3/s. Byly postaveny dvě nové dosazovací nádrže, nová dmychána, lapáky písku a česlovna. Kalové hospodářství bylo rozšířeno o manipulační nádrže a strojní odvodňování kalu, což umožnilo provoz bez kalových nádrží staré čistírny. Přesto se nikdy nedosáhlo uspokojivého výsledku vzhledem k prudkému rozvoji Prahy a nárůstu specifické potřeby vody. Poslední intenzifikace probíhající byla realizována v letech 1994–1997, byla vybudována regenerační nádrž kalu, čtyři kruhové  hluboké dosazovací nádrže a v aktivaci byla středobublinná aerace nahrazena jemnobublinnou. Realizováno bylo také dávkování polymerního flokulantu do všech 12 dosazovacích nádrží.

V současné době ÚČOV pracuje jako mechanicko-biologická čistírna s chemickým srážením a s regenerací vratného kalu. Provozovaná technologie zajišťuje čištění cca 95 % celkové produkce odpadních vod z hlavního města Prahy od téměř 1,2 milionů obyvatel. Současný stav čištění je charakterizován vysokou účinností odstraňování nerozpuštěných látek a biologicky odbouratelného organického znečištění, ale nedostatečným efektem  odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod.

Ročně je na Ústřední čistírně odpadních vod vyčištěno 110 000 000 m³ odpadních vod.

Koncepce výstavby nové čistírenské kapacity pro hlavní město Prahu se studijně sleduje od roku 1965.

V závěru roku 2004 byl schválen návrh, který stanovuje, že výhledová kapacita mechanicko-biologického čištění ÚČOV pro hlavní město Prahu zůstane na Císařském ostrově. Z výsledků projednání všech dosud zpracovaných variant s ohledem na požadavek minimalizace investičních nákladů a doby výstavby bylo rozhodnuto zpracovat variantu včetně rozšíření mimo území současné ÚČOV, a to do prostoru bývalé zahrádkářské kolonie.

Celková základní koncepce dnešního řešení přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod spočívá v její rekonstrukci, která převezme 40 % budoucí kapacity, a ve výstavbě Nové vodní linky se zbývající kapacitou. Navržené umístění je optimální z hlediska využití kmenových kanalizačních stok. Navržené řešení spočívá ve vybudování samostatné nové mechanicko-biologické linky čištění s chemickým srážením ve špičkách. Ta umožní dosáhnout emisních limitů dle nařízení vlády České republiky a  směrnice Rady EU  pro "citlivé oblasti". Zohledňuje rovněž ochranu proti povodňovým stavům na úrovni roku 2002.

Pro zpracování kalů využívá stávající kalové hospodářství, které kapacitně dočasně postačí. Výhledově se předpokládá uvedení do provozu nového kalového hospodářství.

.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jiří Bažata