2. etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Informace o projektu

Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji obce Zbuzany v nezastavěné části obce. Z východní strany je ohraničena silnicí III /0059 Zbuzany - Choteč. Ze severní strany lokalita navazuje na již realizovanou výstavbu I. etapy výstavby, včetně realizované dopravní infrastruktury. Středem území I. etapy výstavby je vedena dvojice místních obslužných komunikaci (ulice na Hlinkách a ulice Slunečná). Ze západní strany je lokalita ohraničena pozemkem p. č. 626 ve vlastnictví obce Zbuzany. V jihozápadní časti je lokalita ohraničena pozemkem p. č. 149/81 v soukromém vlastnictví.


Vlastní návrh urbanistického a architektonického řešení lokality a návrh parcelace byl proveden firmou AGA - Letiště s.r.o. ve spolupráci s investorem stavby. Předmětná lokalita počítá se situováním 67 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.


Účelem stavby bylo vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu pro plánovanou výstavbu 67 rodinných domů.
Základní dopravní skelet řešeného území tvoří systém místních obslužných komunikací s šířkou uličních prostorů 13,00 m. Tyto základní komunikace jsou navzájem propojeny a vytínají v oblasti veřejné prostranství pro umístění centrální parkové úpravy.


Na základní dopravní skelet navazují zklidněné komunikace, které jsou řešeny jako komunikace se smíšeným provozem chodců a vozidel (obytné zóny). Komunikace řešené jako obytné zóny s sebou přináší výrazné zvýšení komfortu bydlení. Hlavním důvodem zřízení obytné zóny byla snaha o zvýšení bezpečnosti provozu a posílení nebo zdůraznění pobytové funkce nad funkcí dopravní na komunikacích s malým dopravním významem.
Jednosměrné ulice obytné zóny jsou navrženy se šířkou uličního prostoru 6,50 m a obousměrná ulice obytné zóny se šířkou uličního prostoru 8,00 m.
Stavba zahrnuje přípravu území, tj. sejmutí kulturních vrstev půdy a kácení dřevin v nezbytném rozsahu.

V rámci stavby byly provedeny komunikace a zpevněné plochy, splašková a dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod STL, objekt tříděného odpadu, společné pilíře (plyn + elektro) a na závěr ohumusování včetně sadových úprav.
Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a STL plynovod jsou řešeny včetně přípojek.

Další reference

Ústřední čistírna odpadních vod – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ACK, Praha

Lapák štěrku se shybkovou komorou a jeřábovou dráhou je objekt na stávající kanalizační stoce „ACK“, který se nachází na levém břehu plavebního kanálu řeky Vltavy mimo Císařský ostrov, kde se nachází ÚČOV v Praze. Ze shybkové komory vedou tři samostatná ramena kanalizační shybky pod plavebním...

Zobrazit detail reference
Ústřední čistírna odpadních vod – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ACK, Praha

Elektrárna Dukovany - koncový jímač tepla SC 02 - stavební část, Dukovany

Stavba se nachází v areálu Jaderné elektrárny Dukovany v prostoru chladících věží obou hlavních výrobních bloků ( HVB) I a II. Předmětem realizace díla jsou zejména liniové stavby, potrubní trasy TVD 1, 2, 3 napojené na stávající potrubí TVD (Technicky důležitá voda) HVB  a nový KJT  (Koncový...

Zobrazit detail reference
 Elektrárna Dukovany - koncový jímač tepla SC 02 - stavební část, Dukovany

Zobrazit všechny reference