Historie společnosti

Dne 1. ledna 1953 byl u národního podniku Stavby silnic a železnic Praha zřízen Speciální závod pro inženýrské konstrukce z předpjatého betonu. Po reorganizaci podniku se jako závod 2 národního podniku Stavby silnic a železnic podílel na významných komunikačních stavbách a rozvoji mostních technologií.

K osamostatnění pod novým názvem Stavby mostů Praha došlo k 1. dubnu 1990 a od 5. května 1992 je firma akciovou společností.

První rok nového tisíciletí byl i rokem změny názvu akciové společnosti Stavby mostů Praha na SMP CONSTRUCTION. Změna názvu nebyla pouze formální, souvisela s rozšířením nabídky stavebních činností, realizovaných společností.  1. srpna 2005 byla v rámci získání 100% vlastnictví mateřskou společností VINCI zrušena firma SMP CONSTRUCTION a její majetek převzala firma SMP CZ. Jediným akcionářem SMP CZ je skupina VINCI Construction.

Klíčové události

2016

Dokončili jsme stavbu mostu přes údolí řeky Chomutovky.

2015

Na podzim roku 2015 byla zahájena výstavba největší vodohospodářské stavby v České republice:  Celková přestavba a rekonstrukce Ústřední čistírny odpadních vod Praha – Nová vodní linka, kde SMP CZ je vedoucím účastníkem čtyřčlenného sdružení.

2014

Vznik společností PREFA PRO a OK Třebestovice spoluvlastněné společnostmi SMP CZ (50 %) a EUROVIA (50 %). Nově vzniklé společnosti zajišťují výrobu a montáž prefabrikátů a ocelových konstrukcí.

2013

Úzká spolupráce se sesterskou společností PRŮMSTAV s působností v oboru pozemního stavitelství.

2012

SMP CZ kupuje 100% podíl ve firmě ARKO Technology se specializací na dodávky investičních celků vodohospodářských staveb, provozování vodohospodářských zařízení pro veřejnou potřebu, výrobu bazénů a bazénové technologie a oblast dmychadel a kompresorů.

2005

Změna názvu na SMP CZ. Skupina VINCI Construction získává ve společnosti 100% majoritu.

2001

Změna názvu na SMP CONSTRUCTION. Společnost začíná působit v oboru podzemních staveb a rozšiřuje svou působnost i na stavby vodohospodářské, ekologické a energetické.

2001

Společnost Stavby mostů Praha se stává členem Skupiny VINCI Construction.

1998

Vznik dceřiných společností SM7 se zaměřením na předpínání železobetonových konstrukcí a SMS s orientací na výstavbu mostů na území Slovenské republiky.

1995

Do společnosti Stavby mostů Praha vstupuje francouzská společnosti GTM Dumez.

1990

Vznik společnosti Stavby mostů Praha se specializací na mostní stavby.

1953

Založení specializovaného mostařského závodu u firmy Stavby silnic a železnic.