Zvýšení retenční funkce Vodního díla Labská, Špindlerův Mlýn

Informace o projektu

Přehradní hráz, která se nachází na Labi v říčním km 1083,025, byla postavena v letech 1910–1916 firmou Retlich a Bergr. Hráz je založena na ortorulách v hloubce 4-7 m pod povrchem terénu. Založení pravobřežního hrázového přelivu a kaskád je až 16 m pod povrchem. Přehradní hráz je tížná oblouková, Intzeho typu, provedená z místního rulového lomového kamene. Líce hráze jsou tvořeny z části řádkovým zdivem, z části z lomového kamene.

Od napuštění nádrže v roce 1916 byly pozorovány průsaky, které se postupně zvětšovaly. Utěsnění bylo provedeno v rámci generální opravy v letech 1966–1986, kdy byla kromě injektáží provedena i výměna šoupátkových uzávěrů a řada dalších prací. Pro vypouštění vody z nádrže slouží levá základová výpust (pravá základová výpust je na vtoku zabetonována) o průměru 1,1 m a kapacitě 11,6 m3/s. Dále je zde pět výpustí zaústěných do obtokového tunelu o průměru 1 m a celkové kapacitě 89,9 m3/s.

V roce 1998 byla provedena oprava všech uzávěrů a výměna ovládání a pohonu. Obtokový tunel patří k hlavním funkčním objektům vodního díla. Celková délka tunelu je 149,35 m a rozměry profilu podkovy jsou 7 x 7 m. Tunel je vylámán v prosté skále, pouze v krátkém úseku u portálu je obezděn rulovým kamenem. Bezpečnostním zařízením pro převádění velkých vod je korunový a šachtový přeliv. Korunový přeliv je situován při pravém boku hráze. Koruny přelivu jsou obloženy žulovými kvádry. Čtyři přelivná pole mají v úrovni přelivné hrany světlou šířku 9,90 m. Kapacita všech polí je 74,12 m3/s. Šachtový přeliv situovaný u levého břehu nádrže za domkem hrázného je zděný z lomového kamene. Vnitřní průměr v úrovni přelivné hrany je 11,5 m. Je opatřen česlovou stěnou a obslužnou lávkou. Kruhová svislá odpadní šachta má průměr 5 m a je zaústěna do obtokového tunelu. Kapacita šachtového přelivu je 79,37 m3/s.

Základní technické parametry

694,16 m n. m. kóta koruny hráze 153,50 m délka hráze v koruně 6,15 m šířka hráze v koruně 41,50 m výška hráze nad základem 691,26 m n. m. kóta bezpečnostního přelivu 153,49 m3/s průtočná kapacita přelivu 2, 916 milionů m3 celkový objem nádrže

Účel

zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku v mezích velikosti a účinku vodního díla částečná ochrana území pod přehradou před účinky povodní
zajištění minimálního průtoku v Labi pod nádrží ve výši 0,44 m3/s
zajištění zlepšeného průtoku v Labi pod nádrží ve výši až 0,80 m3/s
zlepšení průtoku pod vodním dílem pro vodní sporty, rybí hospodářství a rekreační využití

Z hlediska obecné bezpečnosti je vodní dílo ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. zařazeno do II. kategorie.

Stavba

Navrhovaná rekonstrukce výpustí spočívá v nahrazení pěti stávajících výpustí DN1000 dvěma kapacitními výpustěmi DN2000 a jednou výpustí DN800 s uzávěry, které budou odpovídat požadavkům platných norem a vyhlášek a umožní spolehlivé převádění od průtoků minimálních do průtoků povodňových.

Součástí rekonstrukce je i řešení nových česlí na vtokovém objektu obtokového tunelu, dále řešení tlumicí odtokové komory v obtokovém tunelu a uzávěry a nové vystrojení šachty uzávěrů umožňující bezpečný přístup pro obsluhu, včetně nového potrubí limnigrafu.

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity bezpečnostních přelivů je v návrhu počítáno se zajištěním jejich ochrany před vniknutím splavenin a snižováním jejich kapacity případným ucpáním. Na výtoku z obtokového tunelu dojde k úpravě břehových zdí s ohledem na prováděné úpravy na vodním díle. V rámci akce je realizována nová elektroinstalace v šachtě uzávěrů včetně ovládání a nového řídicího systému.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další projekty

D35 Opatovice-Časy

Zahajovaný úsek dálnice D35 má délku 12,6 km a vytvoří alternativu D1 propojením D11 u Hradce Králové  a stávající D35 u Olomouce. Zhotovitelem je sdružení firem Strabag, M-Silnice a SMP CZ, kdy SMP CZ má zrealizovat největší mostní objekt trasy – SO 202 – most přes inundační území Labe o délce...

Zobrazit detail projektu
D35 Opatovice-Časy

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

Jako člen Sdružení MTS SwieR SMP – Hostivař II, realizuje SMP CZ přemostění ulice V Korytech. Jedná se o dva souběžné trvalé železniční mosty pro nové koleje č. 101 a 102  a č. 201 a 202. Původní tři ocelové plnostěnné nýtované mosty se postupně snášejí a nahrazují dvěma železobetonovými...

Zobrazit detail projektu
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

Zobrazit všechny projekty