Rekonstrukce vodního díla Opatovice

Informace o projektu

Vodní dílo Opatovice se nachází v Jihomoravském kraji, severozápadně od města Vyškov, v katastrálním území Opatovic u Vyškova, Rychtářova a Ježovic na Moravě.

Vodárenská nádrž Opatovice na řece Malá Haná byla vybudována v letech 1969 až 1972 a nachází se v blízkosti stejnojmenné obce. Oblast Vyškovska a Bučovicka potřebovala v druhé polovině minulého století nové zdroje vody pro rozvoj průmyslu a bytovou zástavbu. Hlavním účelem nádrže je zajištění vody pro zásobování obyvatelstva, proto byla v jejím okolí v roce 1986 vyhlášena pásma hygienické ochrany a vyloučena rekreace. Ze zásobního objemu v nádrži se odebírají přibližně 2 miliony m³ vody ročně pro úpravu na pitnou vodu. Dalším významným účelem je zajišťování minimálního průtoku v toku pod hrází. Od roku 2008 je tento průtok využit při výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně o výkonu 5,5 kW.

Koruna hráze je zpevněna obslužnou komunikací se zídkou na návodní straně. Svahy hráze mají sklon 1 : 1,3 a jsou stabilizovány několika lavičkami. Na pravém břehu je umístěn i nehrazený boční přeliv s délkou přelivné hrany 31 m a s kapacitou 36 m³/s při maximální hladině. Přepadající voda je odváděna spadištěm a skluzem do vývaru pod hrází. Hráz je kamenitá se středním hlinitým těsnicím jádrem, které je do podloží zavázáno betonovým injekčním blokem.

Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení rizika poruchy konstrukcí přehrady za povodní a zvýšení bezpečnosti vodního díla tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla odpovídalo požadavkům současných standardů.

Údaje o kapacitě stavby

Hlavní parametry hráze

Typ hráze: kamenohlinitá sypaná
Těsnění: střední hlinité
Kóta koruny: 335,10 m n. m.
Šířka koruny: 5,43 m
Délka hráze v koruně: 177,1 m
Výška hráze nade dnem: 36,10 m

Funkční objekty: bezpečnostní přeliv, skluz a vývar

Na nehrazený boční bezpečnostní přeliv s vodorovnou přelivnou hranou délky 31 m navazuje skluz šířky ve dně 4 m s podélným sklonem 20 až 33 %. Skluz je ukončen přelivnou plochou do vývaru (délka vývaru 25 m, šířka ve dně 4 m a hloubka po korunu bočních zdí 5,30 m).

Na rekonstrukci Vodního díla Opatovice provádějí železobetonové konstrukce pracovníci střediska 12 divize Dopravní stavby.

Jedná se o nové konstrukce objektů SO 02 – bezpečnostní přeliv, SO 03 – přemostění skluzu, SO 04 – skluz, otevřené koryto a SO 05 – vývařiště. Na SO 01 – koruna hráze budou dodávány prefabrikované vlnolamy. Technicky náročné je zvláště budování skluzu, který je 131m dlouhý, proměnné šířky 4 – 6m a s proměnným sklonem 15-71%. Skluz se provádí postupně v 18 blocích, pomocí přestavného bednění dna a  posuvného bednění stěn.

Odběrná věž, štola spodních výpustí a strojovna uzávěrů

U pravého břehu je situována odběrná věž vysoká 43,85 m (bez základu) umožňující odběry vody a vypouštění nádrže. V dolní části věže se nacházejí vtoky do dvou potrubí spodních výpustí, které mají průměr 700 mm a jsou uzavírány kuželovými uzávěry. Kapacita spodních výpustí činí celkem 8,5 m³/s. Potrubí spodních výpustí je vedeno betonovou štolou pod hrází do vývaru.

Věž je přístupná z pravého břehu z prostoru příjezdové komunikace pod domkem hrázného ocelovou lávkou pro pěší o dvou polích celkové délky 115,20 m.

Před manipulačními uzávěry z nich odbočuje potrubí o průměru 600 mm pro vodárenský odběr a pro asanační průtok. Odběry pro vodárnu jsou zajištěny z věže ze dvou různých úrovní pod hladinou a pro ochranu věže před ledem se čeří hladina kolem ní provzdušňovacím zařízením. V horní části věže je strojovna s jeřábovou dráhou umožňující obsluhu a údržbu všech uzávěrů.

Hlavní parametry nádrže
Voda v nádrži zaplavuje vlastní údolí řeky Malá Haná.
Stálé nadržení: 1,715 milionů m³
Hladina stálého nadržení: 315,50 m n. m.
Zásobní prostor: 7,840 milionů m³
Hladina zásobního prostoru: 333,40 m n. m.
Prostor retenční neovladatelný: 0,507 milionů m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru: 334,10 m n. m.
Celkový objem: 10,062 milionů m³

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Milan Pavlič

ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Milan Pavlič

Další projekty

Dolanský most

Závod Severozápad provádí ve sdružení se společností Firesta (vedoucím sdružení)  kompletní rekonstrukci Dolanského mostu. Zadavatelem je Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Termín zahájení akce je květen 2018, termín dokončení prosinec 2018. Předmětem akce je demolice...

Zobrazit detail projektu
Dolanský most

Úpravna vody Písek

Stavba ÚV Písek zahrnuje dostavbu objektu úpravny vody (sestava patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží), součástí stavby jsou související inženýrské objekty (spojovací potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení) a stavební úpravy...

Zobrazit detail projektu
Úpravna vody Písek

Zobrazit všechny projekty